การจัดซื้อที่ดินของนางเฉลียว ชิวพิมาย (รายที่ 7) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร