การจัดซื้อที่ดินของนางสีนวล หลงพิมาย (รายที่ 8) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร