การจัดซื้อที่ดินของนางสาวดอกไม้ ค้าขาย (รายที่ 11) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร