การจัดซื้อที่ดินของนายสามารถ โพธิ์นอก (รายที่ 4) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร