การจัดซื้อที่ดินของนายปรีชา เพ็ชรเงิน (รายที่ 9) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร