การจัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. (ฉบับ บจธ.)

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมวิชาการ การจัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. (ฉบับ บจธ.) ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ ห้องวายุภักษ์ ๖ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ โดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมการ บจธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดโครงการ ซึ่งในการสัมมนามีวิทยากร คือ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล และนายประยงค์ ดอกลำใย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีหน่วยงานรัฐ เอกชน เกษตรกร ยากจนและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสื่อมวลชนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินอย่างกว้างขวาง
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประชุมร่างพระราชบัญญัติ

  • เห็นด้วยกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน แต่ควรพิจารณาบทบาทอำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน เน้นที่การช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อนที่สุดก่อน
  • ธนาคารที่ดินควรเป็นหน่วยงานอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงใด
  • ธนาคารที่ดินต้องไม่เป็นเครื่องมือและกลไกรองรับตลาดเสรี แต่ต้องเป็นเครื่องมือและกลไกของสิทธิชุมชน เพราะสิทธิชุมชนนั้นเป็นพื้นฐานของความสมบรูณ์ สมดุล และยั่งยืน ฉะนั้นควรที่จะนำความสมบรูณ์ สมดุล และยั่งยืนของสภาพที่ดินเป็นตัวคำนวณมูลค่าของที่ดินไม่ใช่นำทางด่วนมาเป็นตัวคำนวณ ธนาคารที่ดินต้องเป็นองค์กรที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินขึ้นเอง
  • ภาษีที่ดินเป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินการของธนาคารที่ดิน
  • คณะกรรมการ บจธ. ตามร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. นั้น ควรที่จะมีตัวแทนภาคเกษตรกรของแต่ละภูมิภาคเข้ามาเป็นคณะกรรมการ บจธ. ด้วย เพราะจะมีการเชื่อมโยงจากท้องถิ่น

ร่างพระราชบัญญัติรวม