การนับหนึ่งสู่การมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หลังสมาชิกกว่า 230 รายทำสัญญาเช่าซื้อกับ บจธ.

การดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.  รวม 12 พื้นที่ 8 จังหวัดนั้น  มีวิสาหกิจชุมชนและชุมชน 5 แห่ง ที่เข้าสู่กระบวนการเช่าซื้อที่ดินระยะยาว 30 ปี ในอัตราดอกเบี้ยต่ำคือร้อยละ 3 ต่อปี จํานวน 5 แห่ง แล้วดังนี้

  1.  สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้  จำกัด   ต.คลองน้อย อ. ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง บจธ. จัดซื้อที่ดิน 69 ไร่เศษ สมาชิก 37 ครัวเรือน ได้ทำสัญญาเช่าซื้อและเข้าทำประโยชน์ พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของที่ที่ดินและทำสัญญาเช่าซื้อกับสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษร์ธานี สาขา พระแสง ถือเป็นชุมชนแรกที่ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินระยะยาว 30 ปีกับ บจธ.ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
  2. สมาชิก วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 67 ราย ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3ต่อปี ผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี เนื้อที่ 68 ไร่เศษ หลังจาก บจธ.ได้จัดซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และทำสัญญาเช่ามากว่า 2 ปี
  3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ต.กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 26 ราย ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 โดยค่าเช่าซื้อที่ดิน รวมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3 ต่อปี ซึ่งสมาชิกจ่ายค่าเช่าซื้อเป็นรายปี จำนวน 30 งวด   เฉลี่ยครัวเรือนละ 2,200 บาทต่อเดือน โดยสมาชิกจะจัดเก็บเป็นเงินออมทุกเดือนเพื่อนำส่ง บจธ.
  4. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 60 รายได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เนิ้อที่ 84 ไร่เศษ
  5. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตากทั้งหมด 43 แปลง 43 ราย เนื้อที่รวมพื้นที่ส่วนกลาง 58 ไร่เศษทำนิติกรรมสัญญาเช่าซื้อที่ดินระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กับ บจธ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นั่นคือการเริ่มต้นนับหนึ่งสู่การมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองของสมาชิก 233 ราย จาก 5 พื้นที่ ส่วนวิสาหกิจชุมชนอีก 7 แห่งอยู่ระหว่างขยายสัญญาเช่าทำประโยชน์และเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการเช่าซื้อต่อไป