การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี นายสมชาย ศิริสมฤทัย เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการ บจธ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของ บจธ. ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บจธ. ต่อไปในอนาคต