การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

     

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าต่อเนื่องดำเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน
ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
นำโดย นางปราณี สริวัฒน์ ที่ปรึกษา บจธ. ผอ.กอง ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บจธ. และทีมวิทยากร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชนในรูปแบบการ Brainstorm แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และระดมความคิดภายในชุมชน ทั้งจากฝ่ายผู้เป็นเกษตรกร และผู้เป็น
เจ้าของที่ดิน เพื่อนำมาวางรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมกับลักษณะ
ของแต่ละชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสูงสุด