การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เดินหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน โดยการประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย นำโดย นางปราณี สริวัฒน์ ที่ปรึกษา บจธ. ผอ.กอง ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บจธ. และทีมวิทยากร เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนในรูปแบบการ Brainstorm แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และระดมความคิดภายในชุมชน ทั้งจากฝ่ายผู้เป็นเกษตรกร และผู้เป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อนำมาวางรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสูงสุด