การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 และความท้าทายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ( พ.ศ. 2573 )

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอเชิญติดตามรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ( พ.ศ. 2573 ) ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

รายละเอียดเปิดอ่านได้ตามลิ้งค์นี้

https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/11/Thailands-SDGs-report-2016-2020-book_for-web-1.pdf