การศึกษาดูงานการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

   

   

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดย พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์
ที่ปรึกษา บจธ. เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานใหญ่ (บางเขน) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธรรมภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปในครั้งนี้