การอบรมการตรวจสอบดินเบื้องต้น

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เข้าร่วมการอบรมการตรวจสอบดินเบื้องต้น ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้