ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด กองตรวจสอบภายใน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน สังกัด กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ jutarat.p@labai.or.th เท่านั้น