ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 นั้น

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563