ขอบคุณท้องถิ่นร่วมพัฒนาเส้นทางเข้าพื่นที่ วสช.ฯ ช่องโคพัฒนา พิมาย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน1 ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “บจธ. มอบที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บบทบาท ภารกิจ ความสำคัญของ บจธ. ที่สามารถแก้ปัญหาที่ดินทำกินได้สำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว 12 พื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ….. ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
นายศิลาได้ประชุมหารือกับ นายนอม สุขโข ปลัดเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ปรับสภาพถนนทางเข้าพื้นที่โครงการ และติดตามการของบประมาณสนับสนุนถนนหินคลุกภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับสมาชิกวิสาหกิจฯ จำนวน 45 ครัวเรือน และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป