ขอบเขตงาน โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562