คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการนำร่องฯ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

   

   

   

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
จังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 99 คน
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย นายอำเภอและปลัด
อำเภอท้องที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองร่อง ผู้แทนจากสำนักงานที่ดิน จ.ลำพูน สาขาบ้านโฮ่งและสาขาป่าซาง
กองอาสารักษาดินแดง (อส.) ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์

   

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม
จำนวน 88 คน ประกอบด้วย สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่
ประกอบด้วย ปลัดอาวุโส นายก.อบต. และ สื่อมวลชนจาก บมจ.อสมท. ภาคเหนือ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์

   

ทั้งนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ได้ยื่นหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เพื่อเสนอ
ต่อผู้อำนวยการ บจธ. เพื่อขอความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ทโดยมีผู้เดือนร้อนเรื่องที่ดินทำกินจากเกษตรกร
6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดอยหม้อย ชุมชนบ้านไร่บน ชุมชนบ้านศรีเตี้ย ชุมชนบ้านสันตับเต่า ชุมชนบ้าน
หนองเขียด และชุมชนบ้านห้วยม่วง