คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชอินทรีย์ขามหนองต่อ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี และ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และ
โครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ใน 3 พื้นที่ ได้แก่
1) ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2) ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ
3) ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น