นางวรนุช ภู่อิ่ม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา
กรรมการ

นางญาณี แสงศรีจันทร์
กรรมการ

พลตำรวจตรีหญิง เกษศณี ไทพิชิต
กรรมการ

นางสาวนภาทิพย์ ปัญจศิริ
กรรมการ

นางวราภรณ์ พริ้งจำรัส
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
เลขานุการ