นางวรนุช ภู่อิ่ม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นางญาณี แสงศรีจันทร์
กรรมการ

นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา
กรรมการ

นางสาวนภาทิพย์ ปัญจศิริ
กรรมการ

พลตำรวจตรีหญิง เกษศิณี ไทพิชิต
กรรมการ