ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

เกิดวันที่ 17 กันยายน 2497

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • อาจารย์ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าโครงการภูมิชุมชน สร้างพลังกลุ่มในชุมชนใน 4 ภูมิภาค ให้สามารถจัดการกับปัญหาของตนเองได้ แสดงศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดการดูแลด้านสุขภาพคนในชุมชนโดยหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่า) อย่างยั่งยืนโดยชุมชน, ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร, การพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งและท่องเที่ยวชุมชน (โครงการความร่วมมือระหว่าง มธ. – กฟผ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

 • Ph. D. (Urban Environmental Management), AIT (พ.ศ. 2542-2546)
 • M. Sc. (Rural Development Planning), AIT (พ.ศ. 2525-2526)
 • Diploma in Social Rural Leadership, Xavier University, (พ.ศ. 2521)
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ม. ธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2515-2520)

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • กรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Academy),  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับริการ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (เมษายน 2563 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน – พอช. (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 
 • อนุกรรมการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กันยายน 2562 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิพัฒนาอีสาน จ. สุรินทร์ ( พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น (เครือข่าย 40 มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาท้องถิ่น) (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ (เครือข่ายนักวิชาการด้าน gifted education) (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)
 • คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 2563)
 • คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ธันวาคม 2549 – พฤศจิกายน 2552)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2559 – 2563)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม (ช่วยราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี) (ธันวาคม 2552 – เมษายน 2554)
 • ผู้อำนวยการศูนย์การวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวาย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2548-2553)
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการ Competence Development Programme, โครงการร่วมมือระหว่าง UN-IFAD, InWEnt และรัฐบาล สปป. ลาว พัฒนาบุคลากรของโครงการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการในแขวงไซยะบุลี อุดมไซ และอัตตะปือ (พ.ศ. 2543 – 2549)
 • ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมชาวนา กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ สปป. ลาว สนับสนุนโดย United Nations Development Programmes (UNDP) (พ.ศ. 2537 – 2541)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา ไทย-เนเธอร์แลนด์ กรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2529 – 2534)
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนานิคมฯ สมบูรณ์แบบ ไทย-เนเธอร์แลนด์ (After Care Project) กองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ (พ.ศ. 2527 – 2532)
  ผู้จัดการภาคสนาม โครงการส่งเสริมการเกษตร ไทย-เยอรมัน กรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2522 – 2525)

ผลงาน

 • โครงการการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2557-2560) มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” ของ จ.ขอนแก่น ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2562, การจัดการแหล่งน้ำในชุมชนบ้านห้วยยาง ได้รางวัลชนะเลิศ EGAT CSR Award ปี 2558  และ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2561 จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง (ผศ. ดร. จิตติฯ เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2563) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานสิ่งแวดล้อม มีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติและนานาชาตินับร้อย จดอนุ/สิทธิบัตรแล้ว 22 ชิ้น/เรื่อง โครงการฯได้รับรางวัล “สร้างคน สร้างชาติ” ประจำปี 2557  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  กฟผ. ในฐานะผู้สนับสนุนได้รับรางวัลพระราชทานในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558,  และ กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม EIT-CSR Awards ปี 2559 (ผศ. ดร. จิตติฯ เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • โครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ภาคใต้ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งนำไปสู่ผลงานสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2013 ASEAN Renewable Energy Project Awards จาก ASEAN Center for Energy, ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid). จากกระทรวงพลังงาน และ รับรางวัลรัฐวิสาหกิจ การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2556  จาก สคร. กระทรวงการคลัง (ผศ. ดร. จิตติฯ เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคม ปี 2562 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 66 ปี (มกราคม 2563)
 • รางวัล “Social Development Awards” จาก International Consortium for Social Development – Asia Pacific Branch ประจำปี 2019 มอบในการประชุมครั้งที่ 7 ICSDS-AP จัดที่ประเทศบังคลาเทศ (กันยายน พ.ศ. 2562)
 • รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตร “บุคคลที่กระทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • โล่เกียรติคุณ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้นำด้านวิชาการและการศึกษาต้นแบบ จาก มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2559
 • Honorable Visiting Professor จาก Korea Invention Academy, Seoul city, South Korea., พ.ศ. 2558
 • เกียรติบัตรรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2556” ทั้งในระดับเขต, ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
 • โล่เชิดชูเกียรติ นักวิจัยประเภทผู้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558, 2557, 2556, 2553 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลเกียรติยศด้านงานวิจัย จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 (ในงานครบรอบ 60 ปี ของการจัดตั้งคณะ) และปี พ.ศ. 2555
 • รางวัล “บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2551” จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
 • รางวัล “อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2551” จากเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เข้ารับโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • หัวหน้าโครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (สิงหาคม 2561 – พฤษภาคม 2563)
 • หัวหน้าโครงการสังเคราะห์ความรู้สู่การพัฒนา ว่าด้วยบทบาทของวิทยากรชุมชนและกระบวนการ พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพลังปัญญา สนับสนุนโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา (ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561)
 • นักวิจัย/ที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยที่อยู่อาศัยประเภทเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนโดย การเคหะแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2559)
 • หัวหน้าโครงการ การศึกษาอัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2558-2559)
 • หัวหน้าโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2558 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558)
 • หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิคมสร้างตนเองสนับสนุนโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ศ. 2558-2559)
 • ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การประเมินสถานการณ์ ประเด็นปัญหา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีผลต่อระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, (พ.ศ. 2557)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการจัดทำเกณฑ์กลางและแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง 44 แห่งทั่วประเทศ  สนับสนุนโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ศ. 2556-2557)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษาผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อน  “โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน” สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2555)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, (พ.ศ. 2554)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2555)
 • หัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนาโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า (ภาคใต้) ระยะที่สอง, สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (พ.ศ. 2552 – 2554)
 • ที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, (พ.ศ. 2552)
 • หัวหน้าคณะวิจัย “การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, (พ.ศ. 2552)
 • ที่ปรึกษาโครงการติดตามการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคม(สถานสงเคราะห์คนชรา) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง / คนพิการ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, (พ.ศ. 2552)
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1, สนับสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), (พ.ศ. 2552) 
 • หัวหน้าคณะโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ในการฟื้นฟูชุมชนดินแดง สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ, (พ.ศ. 2551 – 2552)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระดับท้องถิ่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ภาคใต้), สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (พ.ศ. 2551)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษาการบูรณาการโครงการเคหะชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุข (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), (พ.ศ. 2551)
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้าน hospitality management สนับสนุนโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, (พ.ศ. 2551)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของคณะภคินีศรีชุมพาบาล จ. หนองคาย, (พ.ศ. 2551)
 • หัวหน้าคณะโครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างชุมชนใหม่ดินแดง ระยะที่หนึ่ง (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), (พ.ศ. 2551)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นและตัวชี้วัดความสำเร็จในมุมมองของชุมชน สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) , (พ.ศ. 2551)