ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

วันเกิด 17 กันยายน 2497

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หลังเดือนมีนาคม 2558 จะเปลี่ยนชื่อเป็น คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

ประวัติการศึกษา

 • สส.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Sc.(Rural & Regional Planning ), Asian Institute of Technology.
 • Ph.D.(Urban Environmental Management)Asian Institute of Technology.

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตร ไทย-เยอรมัน กรมส่งเสริมการเกษตร (2522 - 2525)
 • นักสังคม สำนักปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม การเคหะแห่งชาติ (2521 - 2522)
 • ผู้ประสานงานสนาม องค์การ แตร์ เด ซอม ประจำประเทศไทย (2521)
 • นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (สลัมคลองเตย) สภาคาทอลิค แห่งประเทศไทย (2519 - 2520)
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป บริษัท เหรียญไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัด (2518)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษาผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน? สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2555) อยู่ในระหว่างดำเนินงาน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, (2554)
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553-2554)
 • หัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนาโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า (ภาคใต้) ระยะที่สอง, สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (2552 ? 2554)
 • หัวหน้าคณะโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ในการฟื้นฟูชุมชนดินแดง (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), ตุลาคม 2552
 • ที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตุลาคม 2552
 • หัวหน้าคณะวิจัย การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กันยายน 2552
 • ที่ปรึกษาโครงการติดตามการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคม(สถานสงเคราะห์คนชรา) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง / คนพิการ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, พฤษภาคม, 2552
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1, สนับสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), มีนาคม 2552
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระดับท้องถิ่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ภาคใต้), สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มิถุนายน - ธันวาคม 2551
 • หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษาการบูรณาการโครงการเคหะชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุข (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), ตุลาคม 2551
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้าน hospitality management สนับสนุนโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ตุลาคม 2551
 • หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของคณะภคินีศรีชุมพาบาล จ. หนองคาย, พฤษภาคม 2551
 • หัวหน้าคณะโครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างชุมชนใหม่ดินแดง ระยะที่หนึ่ง (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), กุมภาพันธ์ 2551
 • หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นและตัวชี้วัดความสำเร็จในมุมมองของชุมชน (สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน), กุมภาพันธ์ 2551
 • หัวหน้าโครงการศึกษาบทบาทของชุมชนที่พึงประสงค์ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ (สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์), ธันวาคม, 2550
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง หวยบนดิน (สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์), สิงหาคม 2550
 • หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์), มิถุนายน, 2550
 • หัวหน้าคณะทำงานร่าง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554? คณะกรรมการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, 2549
 • ผู้เชี่ยวชาญไทยในทีมประเมินผล ?GTZ Ex-post Evaluation of Environmental Management for City Development, Thailand ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง (ทดลองใน 4 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย) เพื่อกำหนดรูปแบบการทำ ex-post evaluation ของโครงการที่ GTZ ดำเนินการทั่วโลก, (สนับสนุนโดย GTZ-Germany ภาษาเยอรมัน, 2548)
 • หัวหน้าทีมประเมินผล ?การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ. 2547? (สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2548)
 • หัวหน้าทีมวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ดีเด่น : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง จ. เชียงใหม่ (สนับสนุนโดย ศูนย์การวางแผนท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจน, 2548)
 • หัวหน้าคณะวิจัย การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบใน 4 แขวงภาคเหนือ (เชียงขวาง ไซยะบุลี อุดมไซ บ่อแก้ว) ประเทศ สปป. ลาว (สนับสนุนโดย InWEnt -Germany ภาษาอังกฤษ, 2546)
 • หัวหน้าคณะวิจัย การศึกษาตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครนครราชสีมา (สนับสนุนโดย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2544)
 • หัวหน้าคณะวิจัย การศึกษาตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่และเทศบาลเมืองภูเก็ต (สนับสนุนโดย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2543)
 • สมาชิกทีมวิจัย?การศึกษาเรื่อง นโยบายและมาตรการด้านธุรกิจชุมชน (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540)
 • ผู้ประเมินผลฝ่ายไทย การประเมินโครงการ Small Industry Trainers Training Project (SITE), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สนับสนุนโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, ภาษาอังกฤษ, 2538)

ผลงาน

 • บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
 • อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2551 จัดโดย เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย รับโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อ 8 ธันวาคม 2551
 • รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2553 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2553 (ทำเป็นทีมร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์