พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยงค์ ดอกลำใย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

นายจุมพล ริมสาคร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายทรงกลด สว่างวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา
กรรมการการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ
กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กรรมการและเลขานุการ