พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยงค์ ดอกลำใย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

นางสาววรนุช ภู่อิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา
กรรมการการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ
กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กรรมการและเลขานุการ