พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยงค์ ดอกลำใย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง
ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

นางวรนุช ภู่อิ่ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายชยาวุธ จันทร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ
กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กรรมการและเลขานุการ