พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยงค์ ดอกลำใย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

นางวรนุช ภู่อิ่ม
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

(ว่าง)
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ
กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

นายไสว จันทะศรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พล.อ.อ. ธนู ปานสุวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กรรมการและเลขานุการ