พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยงค์ ดอกลำใย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

นางวรนุช ภู่อิ่ม
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

ว่าง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ
กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กรรมการและเลขานุการ