คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯ พร้อมหนุนภารกิจ บจธ. วางเป้าหมายเป็นองค์กรที่แก้ปัญหาเรื่องที่ดินในอนาคตได้อย่างแท้จริง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร บจธ. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
นายสังศิต กล่าวว่า กรรมาธิการฯ พร้อมสนับสนุนภารกิจและร่วมมือกับ บจธ. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้ประชาชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง บจธ. จะต้องมีงบประมาณสนับสนุน และมีความชัดเจนว่าเป็นธนาคารเพื่อสังคม เป็น Social Bank ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือ Financial Bank เพื่อที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องมาหาวิธีการออกแบบการทำงานร่วมกัน “ นายสังศิตกล่าว
ขณะที่นายกุลพัชร อธิบายว่า ปัจจุบัน บจธ. ดำเนินภารกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอยู่ 2 ลักษณะคือ สนับสนุนที่ดินทำกินแบบรายกลุ่ม และแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินแบบรายเดี่ยว งบประมาณส่วนหนึ่งที่นำมาดำเนินโครงการมาจากงบประมาณี่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และค่าธรรมเนียมที่เป็นดอกเบี้ยค่าเช่าและค่าเช่าซื้อที่ดินในโครงการฯ  ซึ่งล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. โดยให้ขยายอายุการปฏิบัติงานนับจากพ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ไปอีก 3 ปี และขณะนี้ บจธ. ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…. เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งหากจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของระราชบัญญัติได้แล้ว แหล่งทุนจะได้มาจากส่วนต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินได้อย่างทั่วถึง เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นธนาคารเพื่อสังคมได้อย่างแท้จริง