คณะกรรมาธิการ ร่วมถกแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แนะ บจธ. มีโครงการที่ดี เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รอง ผอ.บจธ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.บจธ. มอบหมาย นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารสินเชื่อเข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ บจธ. ในภารกิจที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนที่จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก และการบังคับคดี ในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) อาคารรัฐสภา โดยผู้แทนหน่วยงาน และคณะกรรมาธิการได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในภารกิจของ บจธ. เป็นโครงการที่ดีมากๆ ในการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินและที่ดินที่จะถูดยึดบังคับคดี ร่วมทั้ง ยังมีโครง
การที่ช่วยแก้ปํญหาแบบกลุ่ม ที่ปัจจุบันมีอีกจำนวนมากที่ในหลายพื้นที่ที่มีกลุ่มเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำกิน หรือไม่มีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง เช่นกลุ่มคนพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธ์ฯ ที่รอการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายองคคการ ชัยบัตร รองประธานในที่ประชุมได้ขอให้ทั้งสองหน่วยงานนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือให้ครอบคลุมไปถึงส่วนภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว