คณะทำงานติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และจ.ขอนแก่น

   

   

เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 คณะทำงานติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า นำโดย นางปราณี สริวัฒน์ และ พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษา ผอ.บจธ. พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามและส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรที่ บจธ. ให้สินเชื่อไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการติดตามที่ได้เป็นข้อมูลในการช่วยพัฒนาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรต่อไปในอนาคต