คณะผู้บริหาร บจธ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประกาศนโยบาย (No Gift Policy) และแนวทางการปฏิบัติงาน “Dos & Don’ts”

 

วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร บจธ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ บจธ. โดย นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด  ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ได้มอบนโยบายพร้อมเผยแพร่ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ บนเว็บไซต์ โดย บจธ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ บจธ. งดการให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

2. ต้องไม่แสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ หรือของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

3. การแสดงความยินดี ความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยมนั้น ผ่านบัตรอวยพร หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

4. ต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบและรับรู้นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรของเราได้รับทราบ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

พร้อมกับนี้ ผอ.บจธ. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน “Dos & Don’ts” ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ข้าราชการที่ดีควรดำเนินการรักษาจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม (พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562) และข้อบังคับ บจธ. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. พ.ศ 2566 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามข้อควรทำ (Do) และหลีกเลี่ยงข้อไม่ควรทำ (Don’t) อย่างเคร่งครัด ประกอบไปด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยึดมั่นในจริยธรรม ยึดมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้

3.  กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก ตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ ส่วนรวม ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตน

4.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ

5.  ดำรงตนเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ บจธ. กฎหมาย รัฐธรรมนูญ อย่างตรงไปตรงมา

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

7. ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของงาน มุ่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงที่ดินทำกินและที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ดำเนินการรวดเร็วไม่ล่าช้า ให้บริการประชาชนอย่าง เป็นมิตร รวดเร็ว ทันการณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง