คณะผู้บริหาร บจธ.

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 112
อีเมล์ kulaphat.p@labai.or.th

รองผู้อำนวยการ

ว่าง
รองผู้อำนวยการ บจธ.
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ บจธ. สายปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 103
อีเมล์ ek.v@labai.or.th

ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวนิภา นำสุริยานันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 310
อีเมล์ nipa.n@labai.or.th

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 410
อีเมล์ nairat.p@labai.or.th

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 421
อีเมล์ suttiroj.k@labai.or.th

นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 399
อีเมล์ suttirak.u@labai.or.th

ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 330
อีเมล์ -

นางสาววราภรณ์ พริ้งจำรัส
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน และข้อผูกพัน ทางการเงินการคลัง
โทรศัพท์02 278 1648 ต่อ 440
อีเมล์ varaporn.p@labai.or.th

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองกองบริหารสินเชื่อ ป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสิทธิ ในที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 600
อีเมล์ somjade.r@labai.or.th

นางสาวสิริรัฐ สุกันธา
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ดิน ประเมินราคาทรัพย์สิน การวิจัย และนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 400
อีเมล์ sirirat.s@labai.or.th

ว่าง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชน และเครือข่าย
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 420
อีเมล์ -

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 511
อีเมล์ supphachai.t@labai.or.th

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 410
อีเมล์ nairat.p@labai.or.th