คณะผู้บริหาร บจธ.

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 112
อีเมล์ kulaphat.p@labai.or.th

รองผู้อำนวยการ

ว่าง
รองผู้อำนวยการ บจธ. สายงานบริหาร
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 201
อีเมล์ -

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ บจธ. สายปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 103
อีเมล์ ek.v@labai.or.th

ผู้อำนวยการกอง สายงานบริหาร

นางสาวนิภา นำสุริยานันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารกลางและพัสดุ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 310
อีเมล์ Nipa.n@labai.or.th

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 410
อีเมล์ Nairat.p@labai.or.th

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 421
อีเมล์ Suttiroj.k@labai.or.th

นางสุวรรณา บุญกล่ำ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 399
อีเมล์ suwanna.b@labai.or.th

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 330
อีเมล์ @labai.or.th

นางสาววราภรณ์ พริ้งจำรัส
ผู้อำนวยการกองการเงินบัญชีและบริหารทุน
โทรศัพท์02 278 1648 ต่อ 310
อีเมล์ Varaporn.p@labai.or.th

ผู้อำนวยการกอง สายปฏิบัติการ

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองบริหารสินเชื่อ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 600
อีเมล์ Somjade.r@labai.or.th

นางสาวสิริรัฐ สุกันธา
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 400
อีเมล์ sirirat.s@labai.or.th

นางสาวศิริพร โคตะวินน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนและที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 420
อีเมล์ Siriporn.k@labai.or.th

นายพรชัย ภัสสรสกุล
ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 602
อีเมล์ pronchai.p@labai.or.th

นายศิลา เส็งพานิช
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 500
อีเมล์ Sila.s@labai.or.th

นายศิลา เส็งพานิช
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 500
อีเมล์ Sila.s@labai.or.th

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ บจธ. สายปฏิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการตลาด
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 103
อีเมล์ ek.v@labai.or.th

ตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 440