คณะผู้บริหาร บจธ.

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 112
อีเมล์ kulaphat.p@labai.or.th

รองผู้อำนวยการ

ว่าง
รองผู้อำนวยการ บจธ.
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ บจธ. สายปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 103
อีเมล์ ek.v@labai.or.th

ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวนิภา นำสุริยานันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 310
อีเมล์ Nipa.n@labai.or.th

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 410
อีเมล์ Nairat.p@labai.or.th

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 421
อีเมล์ Suttiroj.k@labai.or.th

นางสุวรรณา บุญกล่ำ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 399
อีเมล์ suwanna.b@labai.or.th

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 330
อีเมล์ Suttiroj.k@labai.or.th

นางสาววราภรณ์ พริ้งจำรัส
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน และข้อผูกพัน ทางการเงินการคลัง
โทรศัพท์02 278 1648 ต่อ 440
อีเมล์ Varaporn.p@labai.or.th

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองกองบริหารสินเชื่อ ป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสิทธิ ในที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 600
อีเมล์ Somjade.r@labai.or.th

นางสาวสิริรัฐ สุกันธา
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ดิน ประเมินราคาทรัพย์สิน การวิจัย และนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 400
อีเมล์ sirirat.s@labai.or.th

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ บจธ.
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชน และเครือข่าย
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 103
อีเมล์ ek.v@labai.or.th

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ บจธ.
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 103
อีเมล์ ek.v@labai.or.th

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 02 278 1648 ต่อ 410
อีเมล์ Nairat.p@labai.or.th