ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

นายสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์
อนุกรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
อนุกรรมการ

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล
อนุกรรมการ

นายอนุ แย้มแสง
อนุกรรมการ

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
อนุกรรมการ

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ