พลตำรวจตรี ดร. คมสัน สุขมาก
ประธานอนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินอนุกรรมการ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
สายงานบริหาร
อนุกรรมการ

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
สายปฏิบัติการ
อนุกรรมการ

นายสุทิน บัวตูม
อนุกรรมการ

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ

นางสุวรรณา บุญกล่ำ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อนุกรรมการและเลขานุการ