พลตำรวจตรี ดร. คมสัน สุขมาก
ประธานอนุกรรมการ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

นายสุทิน บัวตูม
อนุกรรมการ

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ

นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อนุกรรมการและเลขานุการ