คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมกำหนดนโยบายขับเคลื่อน บจธ. พอใจผลการประเมิน ปี 64

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom Meeting) เพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ประกอบด้วย
1. รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยคณะอนุกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานฯดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ บจธ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป