พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติ มงคลชัยอรัญญา
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
อนุกรรมการ

พลโท นภาพล หลักทรัพย์
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

นายไพรัตน์ กล่ำทอง
อนุกรรมการ

นายกฤษฎา บุญชัย
อนุกรรมการ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

(ว่าง)
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ