พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติ มงคลชัยอรัญญา
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ พลตำตรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
อนุกรรมการ

นายกฤษดา สมประสงค์
อนุกรรมการ

นางอนัญญา สุขสิน
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

นายไพรัตน์ กล่ำทอง
อนุกรรมการ

นายกฤษฎา บุญชัย
อนุกรรมการ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สายปฏิบัติการ
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
อนุกรรมการและเลขานุการ