คณะฯ นาพูน จากแพร่ ดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ที่แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองตำบลนาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นำโดย นายวัฒนา สาทอง  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายแสวง สีแก้ว กำนันตำบลนาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือธนาคารน้ำใต้ดินและศึกษาเรียนรุ้การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด บ้านร่วมใจพัฒนา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งบูรณาการการทำงานพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก และยังเป็นวิสาหกิจฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2566 ของกองบัญชาการกองทัพไทยอีกด้วย
ภาพ – ข้อมูล : วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด
วันที่ 10 มิถุนายน 2566