คนต้นแบบ บจธ. ประจำปี 2566

    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์ กรุงเทพฯ  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการลงคะแนนของเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้แก่
1.นายปัณณรุจน์ ศุภวิไชยวิชญ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2.นายอนุศักดิ์ สุรเดช เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลที่ดิน ประเมินราคาทรัพย์สิน การวิจัย และนวัตกรรม
    นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลต้นแบบอีกด้วย