ครม. มีมติแก้ไข พรฎ. บจธ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ องค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

Untitled-5

 

ครม. มีมติแก้ไข พรฎ. บจธ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ องค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บจธ. ได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เสนอ ครม. และ ครม. มีมติให้ บจธ. นำร่างพระราชกฤษฎีดังกล่าว ไปแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 เสนอ ครม. โดยเร็ว