ครม. รับหลักการ ต่ออายุ บจธ. 3 ปี นับจาก 7 มิถุนายน 2565 พร้อมส่งรายงานประเมินความคุ้มค่า ให้ กพม.

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยหนึ่งในวาระสำคัญคือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ บจธ. ส่งผลการประประเมินของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาด้วย
สาระสำคัญ
เป็นการแก้ไขบทบัญญัติในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก และให้ยุบเลิกเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับแต่เมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2565