ครม. อนุมัติงบ 690 ล้านบาท ให้ บจธ. ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินงบประมาณ 690 ล้านบาท มอบให้สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์กรมหาชน) หรือ บจธ. นำเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจของ บจธ. โดยมี 5 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน เป็นแนวคิดใหม่ในการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินของประเทศไทย มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากจากรัฐบาล จึงควรมีการศึกษาในเบื้องต้น รวมถึงกรณีตัวอย่างของการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศต่างๆ
  2. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการ จำ นอง/ขายฝาก เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ใน ที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนในระยะยาว
  3. โครงการนำ ร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำ ร่อง 5 ชุมชน เป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีปัญหาไร้ที่ดินทำ กิน ใน จ.ลำ พูน4 ชุมชน และ จ.เชียงใหม่ 1 ชุมชน
  4. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของผู้ถือ ครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ ในที่ดินในพื้นที่นำ ร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต
  5. โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพื่อสำรวจและรวบรวม ข้อมูลที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดิน การถือครองที่ดิน รวมทั้งข้อมูลผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่ทันสมัยและมีประโยชน์สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินต่อไป