ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขยายระยะเวลา ภายใน 3 ปี ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ครม-อนุมัติหลักการร่าง

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2559 การประชุมครม. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา สั่งการให้ทำการศึกษาเพิ่มให้รอบคอบ โดยมีเงื่อนไขภายใน 3 ปี ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ดังนี้

 1. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินโดยเพิ่มกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีจำนวนมากกว่ากรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้าราชการประจำในตำแหน่งปลัดกระทรวง
 2. เพิ่มเติมบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นกรรมการในองค์การมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกว่า 3 แห่ง
 3. แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. เพิ่มเติมบทบัญญัติการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ บจธ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 5. แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 6. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน และหากมีเหตุผลและมีความจำเป็นขยายได้ไม่เกิน 60 วัน แต่หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงาน กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี
 7. แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
 8. แก้ไขให้ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ บจธ. ทุกตำแหน่ง
 9. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของ บจธ.
 10. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้การขาดคุณสมบัติเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ของเจ้าหน้าที่ บจธ. ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง
 11. แก้ไขให้มีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 12. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ บจธ. อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลองค์การมหาชน ตามที่ กพม.กำหนด และแก้ไขอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
 13. แก้ไขการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ บจธ. ที่กำหนดไว้ 5 ปี เป็น ให้ บจธ. ยุบเลิกเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินหรือเมื่อพ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับแม้จะยังมิได้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน
 14. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลรองรับตำแหน่งคณะกรรมการของ บจธ. และการนับวาระการดำรงตำแหน่ง
 15. เพิ่มบทเฉพาะกาลกรณีผู้ใดดำรงตำแหน่งกรรมการขององค์การมหาชน เกินกว่า 3 แห่ง
 16. เพิ่มบทเฉพาะกาลรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ของ บจธ.
 17. เพิ่มบทเฉพาะกาลรองรับการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามสัญญาจ้างที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ