ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขยายระยะเวลา ภายใน 3 ปี ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ครม-อนุมัติหลักการร่าง

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2559 การประชุมครม. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา สั่งการให้ทำการศึกษาเพิ่มให้รอบคอบ โดยมีเงื่อนไขภายใน 3 ปี ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ดังนี้

 1. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินโดยเพิ่มกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีจำนวนมากกว่ากรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้าราชการประจำในตำแหน่งปลัดกระทรวง
 2. เพิ่มเติมบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นกรรมการในองค์การมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกว่า 3 แห่ง
 3. แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. เพิ่มเติมบทบัญญัติการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ บจธ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 5. แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 6. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน และหากมีเหตุผลและมีความจำเป็นขยายได้ไม่เกิน 60 วัน แต่หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงาน กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี
 7. แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
 8. แก้ไขให้ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ บจธ. ทุกตำแหน่ง
 9. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของ บจธ.
 10. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้การขาดคุณสมบัติเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ของเจ้าหน้าที่ บจธ. ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง
 11. แก้ไขให้มีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 12. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ บจธ. อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลองค์การมหาชน ตามที่ กพม.กำหนด และแก้ไขอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
 13. แก้ไขการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ บจธ. ที่กำหนดไว้ 5 ปี เป็น ให้ บจธ. ยุบเลิกเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินหรือเมื่อพ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับแม้จะยังมิได้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน
 14. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลรองรับตำแหน่งคณะกรรมการของ บจธ. และการนับวาระการดำรงตำแหน่ง
 15. เพิ่มบทเฉพาะกาลกรณีผู้ใดดำรงตำแหน่งกรรมการขององค์การมหาชน เกินกว่า 3 แห่ง
 16. เพิ่มบทเฉพาะกาลรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ของ บจธ.
 17. เพิ่มบทเฉพาะกาลรองรับการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามสัญญาจ้างที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
https://masterslot99.tumblr.com https://masterslot99-gacor.tumblr.com https://masterslot99-tergacor.tumblr.com https://masterslot99-maxwin.tumblr.com https://masterslot99-linkgacor.tumblr.com https://joker188-login.tumblr.com https://joker188-alt.tumblr.com https://joker188-daftar.tumblr.com https://joker188-maxwin.tumblr.com https://joker188-slot.tumblr.com https://macauslot188-gacorr.tumblr.com https://macauslot188-daftar.tumblr.com https://macauslot188-gacorku.tumblr.com https://macauslot188-maxwin.tumblr.com https://macauslot188-login.tumblr.com https://joker999-linkalt.tumblr.com https://joker999-altlink.tumblr.com https://joker999-maxwin.tumblr.com https://joker999-login.tumblr.com https://joker999-linkresmi.tumblr.com

joker188

macauslot188

crown138

mpo365

mpo111

mpo666

mposlot88

mpo234

qq8288

masterslot88

masterslot99

joker999

https://heylink.me/joker188gacor

https://linkin.bio/joker188

https://mez.ink/joker188gacor

https://bio.link/joker188

https://lnk.bio/joker188

https://lnkfi.re/joker188

https://simple.bio/joker188

https://heylink.me/macauslot188gacor

https://linkin.bio/macauslot188

https://mez.ink/macauslot188gacor

https://bio.link/macauslot188

https://lnk.bio/macauslot188

https://lnkfi.re/macauslot188

https://simple.bio/macauslot188

http://www.bba.ubru.ac.th/files/download/

http://sp2.go.th/sam/

https://amusementmasters.com/public/vendor/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/fonts/

http://khonkaen.spu.ac.th/lecturer/

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/products/

https://100fund1000sook.worldvision.or.th/uat/upload/su/

https://bandothai.co.th/wp-includes/fonts/

https://www.apple-international-thailand.co.th/images/

http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/tmp/

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/css/

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/anam/

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/js/

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/images/gif/

https://carandai.mg.gov.br/includes/

https://www.coa.sua.ac.tz/wp-content/fore/

https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-includes/js/

http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/2021/05/

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/sitemaps/

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/includes/

http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/

https://gra.pwr.edu.pl/js/dom/

https://info.atad.vn/wp-content/plugins/header/

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/fonts/

http://silpakornalumni.su.ac.th/layouts/plugins/

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/capcha/

https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/bando/

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/08/

https://sumait.ac.tz/webfonts/

https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/fonts/

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/js/gmaps/

https://cbo.gensantos.gov.ph/images/fone/

http://krhosp.moph.go.th/hcm/img/

https://info.atad.vn/wp-content/plugins/playoff

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/modules/file

https://gra.pwr.edu.pl/wp-content/playoff

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/php-compat/

http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/images/topo/

https://vuonuom.tvu.edu.vn//wp-admin/network/playoff

https://carandai.mg.gov.br/modules/playoff

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-content/themes/upfront/scripts/playoff

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-content/upgrade/playoff

https://tahapkepuasan.unimap.edu.my/kpi/playoff

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/img/playoff

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/img/playoff

http://www.fsh.mi.th/newhome/playoff

https://www.apple-international-thailand.co.th/chase/playoff

https://bandothai.co.th/wp-content/playoff

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/languages/playoff

http://khonkaen.spu.ac.th/img/playoff

https://amusementmasters.com/storage/photos/shares1/share/playoff

https://makarony.pl/upload/slider/playoff

http://www.bba.ubru.ac.th/files/news_file/playoff

http://krhosp.moph.go.th/eappoint/playoff

https://cbo.gensantos.gov.ph/source/playoff

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/tramites/playoff

ttps://reach.ccbenv.edu.co/wp-content/themes/playoff

ttps://sumait.ac.tz/assets/plugins/playoff

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2017/07/playoff

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/js/playoff

https://www.mmsu.edu.ph/storage/thumb/playoff

http://silpakornalumni.su.ac.th/modules/playoff

https://www.tasquillo.gob.mx/cli/playoff

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/pomo/playoff

http://www.bba.ubru.ac.th/files/banner/masterslot99/

http://sp2.go.th/amssplus/css/masterslot99/

https://makarony.pl/upload/media/masterslot99/

https://amusementmasters.com/public/storage/wp-content/uploads/2020/masterslot99/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/office/masterslot99/

http://khonkaen.spu.ac.th/img/masterslot99/

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/themes/masterslot99/

https://100fund1000sook.worldvision.or.th//ebc/masterslot99/

https://bandothai.co.th/wp-includes/css/masterslot99/

https://www.apple-international-thailand.co.th/js/masterslot99/

http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/plugins/masterslot99/

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/plugins/masterslot99/

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/source/masterslot99/

https://tahapkepuasan.unimap.edu.my/epi/masterslot99/

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/images/masterslot99/

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/fonts/masterslot99/

https://carandai.mg.gov.br/media/media/masterslot99/

https://www.coa.sua.ac.tz/wp-admin/css/masterslot99/

https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-includes/images/masterslot99/

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/masterslot99/

https://gra.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2023/masterslot99/

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/includes/masterslot99/

https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/uploads/masterslot99/

http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2021/masterslot99/

https://info.atad.vn/wp-content/uploads/2023/masterslot99/

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/images/masterslot99/

https://www.tasquillo.gob.mx/img/masterslot99/

http://silpakornalumni.su.ac.th/logs/masterslot99/

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/js/masterslot99/

https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/masterslot99/

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2020/02/masterslot99/

https://sumait.ac.tz/assets/js/masterslot99/

https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/images/masterslot99/

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/js/masterslot99/

https://cbo.gensantos.gov.ph/images/masterslot99/

http://krhosp.moph.go.th/hcm/user/masterslot99/

https://sp2.go.th/72020084/bebasberkarya/ https://old.jncasr.ac.in/mel/plugins/bebasberseni/ https://www.warmeriville.fr/pano/karyadewa/ https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-constancias/jargonku/ https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/MACAUSLOT188/ https://cuusinhvien.huph.edu.vn/dist/macauslot188gacor/ http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/perkalianmaksimal/ https://info.atad.vn/wp-content/plugins/elementor/macauslot188terpercaya/ https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/fonts/macauslot188terbaik/ https://www.tasquillo.gob.mx/media/media/macauslot188best/ http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/css/macauslot188jp/ https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/macauslot188pastijp/ https://sumait.ac.tz/assets/css/macauslot188gacorsekali/ https://reach.ccbenv.edu.co/wp-admin/js/macauslot188gg/ https://www.uttehuacan.edu.mx/web/macauslot188/ https://cbo.gensantos.gov.ph/source/macauslot188/ http://www.bba.ubru.ac.th/files/news_file/MACAUSLOT188/ http://khonkaen.spu.ac.th/img/MACAUSLOT188/ https://www.apple-international-thailand.co.th/macauslot188/ http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/macauslot188/ https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-content/languages/macauslot188/ https://carandai.mg.gov.br/cache/macauslot188/ https://www.coa.sua.ac.tz/wp-admin/images/macauslot188/ https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-admin/images/macauslot188/ https://gra.pwr.edu.pl/js/ALFA_DATA/ https://info.atad.vn/wp-content/cache/macauslot188/ http://silpakornalumni.su.ac.th/language/macauslot188/ https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/home/macauslot188/ https://www.uttehuacan.edu.mx/web/tramites/playoff/macauslot188/ http://krhosp.moph.go.th/hcm/barcode/macauslot188/ macauslot188 macauslot188 http://edoc.rtu.ac.th/mambots/editors/ http://amss.udonthani3.go.th/modules/bets/upload_files/auto/ http://www.bba.ubru.ac.th/files/logfile/auto/ https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/ALFA_DATA/auto/ http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/auto/ https://100fund1000sook.worldvision.or.th/ckeditor/auto/ https://www.apple-international-thailand.co.th/admin/auto/ http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/auto/ https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/auto/ https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-admin/auto/ https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-content/languages/auto/ https://carandai.mg.gov.br/logs/ALFA_DATA/auto/ https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/css/auto/ https://gra.pwr.edu.pl/js/ALFA_DATA/auto/ https://cuusinhvien.huph.edu.vn/ALFA_DATA/auto/ https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/vendor/betspin88/auto/ http://www.bisak.bogazici.edu.tr//wp-content/uploads/auto/ https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/auto/ https://www.tasquillo.gob.mx/media/arisoft/auto/auto/ joker188 joker188 masterslot88 masterslot99 masterslot99 mpo111 mpo111 mposlot88 mposlot88 mpo365 mpo365 https://amss.udonthani3.go.th/modules/person/picture/data http://www.bba.ubru.ac.th/files/banner https://amusementmasters.com/storage/photos https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/js http://khonkaen.spu.ac.th/ECO113/week4 http://pharmacy.swu.ac.th/wp-includes/images https://100fund1000sook.worldvision.or.th/public https://bandothai.co.th/wp-includes/IXR https://www.apple-international-thailand.co.th/demos/sale http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/logs/font http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/plugins/source https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/lang/data https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/images https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/images https://carandai.mg.gov.br/media/read https://www.coa.sua.ac.tz/wp-content/uploads/2019/09 http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/data https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/images/media https://gra.pwr.edu.pl/stats/data https://cuusinhvien.huph.edu.vn/profiles https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/uploads/data http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06 https://info.atad.vn/wp-content/upgrade https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/Requests https://www.tasquillo.gob.mx/media/editors http://lppm.abulyatama.ac.id/wp-includes/js/jcrop https://office.smkn1mas.sch.id/jurnal/temp http://silpakornalumni.su.ac.th/media/editors http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/css/index.php https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/nfse/data https://www.mmsu.edu.ph/storage/uploads https://sumait.ac.tz/assets https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/images https://www.oar.ubu.ac.th/ubucws/plugins https://division.dwr.go.th/meet/js https://karateslovsport.sk/wp-includes/js https://www.scienceasia.org/pdfs https://www.mcrm.ru/images http://ugadm.ststephens.edu/wp-includes/js https://raff.ru.ac.th/wp-includes/fonts/ https://historiasparatodos.ucv.edu.pe/locale https://www.dwvs.cy.edu.tw/dwvs/img https://nuca2024.sat.psu.ac.th/pages/logo http://edoc.rtu.ac.th/mambots/editors http://lfh.poltekbangsby.ac.id/public/uploads https://afghantelegraph.com//wp-includes/widgets/ https://scolbert.bitweb1.nwtc.edu/past/Arsip/index.php https://notulen.tabanankab.go.id/public/photos/album/app/ http://soporte.usanjose.edu.co/public/one/ https://lppm.untidar.ac.id/wp-includes/pages/ https://kel-gilingan.surakarta.go.id/wp-includes/images/ http://datasets.americasbarometer.org/filestore/uploads/ https://wiki.amorc.org.br/wp-includes/fonts/ http://plus2hub.rf.gd/wp-includes/js/ https://bemkm.untidar.ac.id/wp-includes/js/crop/Arsip/ https://www.dsdmpu.gov.za/media/ https://pavg.veracruzmunicipio.gob.mx/css/ https://hoca.org https://pianotuningschool.org https://rmslot188ad.com