ครม.เห็นชอบ ร่าง พรฎ. บจธ. หลังกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปอีก 3 ปี ระหว่างรอจัดตั้งธนาคารที่ดิน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 3 ปี จากเดิม “ให้ยุบเลิกเมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565” เป็น “ให้ยุบเลิกเมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2568” โดยกำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป [เดิม “ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป” (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)]
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างทั่วถึงและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนตามอำนาจหน้าที่ได้ต่อไปในระหว่างที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน