ครม. เห็นชอบ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ล้านละ 100 บาท

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 - 7 มิถุนายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID -19 แม้ว่ารัฐบาลจะต้องสูญเสียรายได้ 14,126,450 บาท ก็ตาม

โดยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอน จากเดิมร้อยละ 2 หรือ ล้านละ 20,000 บาท เป็น ร้อยละ 0.01 หรือ ล้านละ 100 บาท และลดค่าค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1 หรือ ล้านละ 10,000 บาท เป็นร้อยละ 0.01 หรือ ล้านละ 100 บาท จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอน และการจำนองอสังหาริมทรัพย์