รายงานความคืบหน้า

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... (ฉบับ บจธ.)
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2560