บจธ. สนับสนุนสินเชื่อสมาชิก วสช.ฯ โยนกนคร พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปรับปรุงถนนสำหรับสัญจรในพื้นที่ และขุดบ่อน้ำส่วนกลาง เพื่อกักเก็บและระบายน้ำในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร บ้านสันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รวมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การผ่อนชำระ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดในอัตราร้อยละ0.1 ต่อปี ระยะเวลา 30 ปี แก่สมาชิก 104 ครัวเรือน เฉลี่ยครอบครัวละ 200 บาทต่อปี ซึ่งจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก

นอกจากนี้ บจธ. จะประสานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการดำเนินการออกแบบและจัดทำสัญญาจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการจัดทำฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่ ขุดบ่อ และปรับปรุงถนนในระยะต่อไปอีกด้วย

สำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร มีเนื้อที่ 416 ไร่เศษ สมาชิก 104 ครัวเรือน อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ปัจจุบันสมาชิกทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ และเมื่อมีความพร้อมจะเข้ากระบวนการเช่าซื้อระยะยาว 30 ปี ผ่อนชำระกับ บจธ. ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี