จังหวัดตากเร่งเคลียร์พื้นที่ มอบหมายภารกิจทุกหน่วยงานเตรียมเปิดงาน “ บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะในภารกิจตรวจราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมีนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน ได้รับมอบหมายจากนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. ให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสมชัยกล่าวว่า กำหนดการรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร ในวันที่ 12 กันยายน คือการเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ” บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน ” แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต. แม่ปะ ที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกิน 58 ไร่เศษ สมาชิก 43 ครัวเรือน และมีข้อสั่งการจากพลเอกประวิตรในการประชุมทางไกลตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. 12 แห่ง 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ให้แต่ละจังหวัดแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรใน 12 วิสาหกิจชุมชนที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกิน เนื่องจากเป็นเกษตรกร และคนยากจน ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน ได้เข้าถึงที่ดิน
“การประชุมในวันนี้เป็นการมอบหมายภารกิจการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร ที่ได้แจ้งในประชุมไปแล้วให้แต่ละส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามข้อสั่งการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เรื่องน้ำ ไฟฟ้า ประปา บาดาล ถนน และรายงานให้ท่านทราบในวันที่ท่านมาเป็นประธานเปิดงาน ” นายสมชัยกล่าวในที่ประชุมพร้อมทั้งมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งก่อนงาน ในวันงานและหลังการจัดงานแล้ว และนอกจากการเป็นประธาน ” บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน ฯ แล้วในวันที่ 12 กันยายน พลเอกประวิตรจะมองหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 5 แห่ง รวมเนื้อที่กว่า 4 หมื่นไร่ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ( สคทช.) และกระทรวงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย