จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีตกลงราคา