จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา