ราคากลาง จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน