จิตอาสา 904 นพค.33 นำประชาชนศึกษาเรียนรู้ การจัดการน้ำที่ วสช. ฯ เมืองแม่สอด

วันที่ 23 มีนาคม 2566 จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 5 และหลักสูตรพื้นฐานรุ่รนที่ 1 รุ่นที่ 2 ภาค 3  นำโดยพันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับ นพค.33 สำนักงานฬฒนาภาค 3 อ.แม่สอด จ.ตาก นำประชาชนจิตอาสา 50 คนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เนื้อที่ 58 ไร่เศษ สมาชิก 43 ครัวเรือน ) เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรุงดิน  การจัดการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด จากนั้นได้ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สาธารณะ