จ้างดำเนินงานจัดเสวนา โครงการชี้แจงทำความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ในพื้นที่ ๔ ภาค โดยวิธีพิเศษ

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ จ้างดำเนินงานจัดเสวนา โครงการชี้แจงทำความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ในพื้นที่ ๔ ภาค

วงเงินตามสัญญา ๑,๕๙๗,๖๑๗.๐๐ บาท ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s102560 (566.9 KB)