จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่

ภาคใต้ โซน ๑ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง

วงเงินตามสัญญา ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s1731032560 (461.5 KB)