จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน ๓ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง

วงเงินตามสัญญา ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s142560 (765.3 KB)