จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษางานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครื่อข่ายพันธมิตร ในพื้่นที่ภาคเหนือ โซน ๓

ตามโครงการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ ๓๖ พื้นที่ วงเงินตามสัญญา ๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s122560 (728.2 KB)